Behandling

hortons-bandaid

Det går inte att bota Hortons huvudvärk, men det finns effektiv behandling som verkar akut respektive förebyggande. Målet med den akuta behandlingen är att snabbt minska smärtan och stoppa en pågående huvudvärksattack. Syftet med den förebyggande behandlingen är att förkorta huvudvärksperioden och minska antalet attacker eller förhindra helt att de kommer.1 Genom att kombinera olika akuta och förebyggande metoder får behandlingen som störst effekt.2

Akut attackbehandling

Huvudvärksattackerna vid Hortons är extremt smärtsamma och därför måste den akuta behandlingen ha snabb effekt. Följande läkemedel kan ingå i den akuta attackbehandlingen:3, 4

Sumatriptan

Sumatriptan som ges som injektion subkutant eller som nässpray. Vissa blir hjälpta av nässprayen men för de flesta ger en injektion snabbare lindring. 70–80 % svarar på subkutan behandling och upplever att smärtan lindras eller försvinner inom 5–10 minuter.5 Sumatriptan har inga allvarliga dokumenterade biverkningar6, men ska inte användas när man lider av okontrollerat högt blodtryck eller kärlkramp.7 Behandlingen kan ge en tryckande känsla över halsen och bröstet som är ofarlig men kan upplevas obehaglig.8

Medicinsk syrgas

Medicinsk syrgas som inhaleras via mask eller munstycke under 15–20 minuter med ett flöde på 7–10 liter/minut, hos vissa kan krävas högre flöden upp till 15 liter per minut för att få effekt.9 Smärtan försvinner inom 10–15 min för ungefär 70 % av patienterna.10 Behandlingen lindrar attacken direkt för vissa, medan den tar udden av smärtan och gör den mer uthärdlig för andra.11 En av fördelarna med medicinskt syrgas är att behandlingen ger få biverkningar och kan upprepas så många gånger som det behövs.12

Zolmitriptan

Zolmitriptan som nässpray eller i tablettform kan prövas om patienten inte tolererar andra snabbverkande behandlingar eller för situationer då injektioner inte är lämpliga.

Lidokain

Lidokain är ett lokalbedövningsmedel och den bedövande effekten kan vara effektiv för vissa patienter när de ges genom näsan (intranasalt).

Ergotamin

Ergotamin som ges i tablettform eller som korttidsprofylax (suppositorium)13 är effektivt när det ges mycket tidigt vid en attack.14 Behandlingen får dock inte upprepas samma dygn och veckodosen får inte överskridas på grund av risken för biverkningar. Ergotamin kan inte heller kombineras med triptaner då läkemedlen interagerar med risk för allvarliga biverkningar såsom stroke.15

Förebyggande behandling

För patienter som har fler än två huvudvärksattacker per dygn, eller långa besvärsperioder, är det aktuellt med förebyggande behandling.16 Den sätts in i början av huvudvärksperioden och ska bidra till att attackerna blir färre eller upphör helt.17 Förebyggande läkemedel kan ges som både kort- och långtidsbehandling, beroende på hur snabbt de verkar och hur länge de kan användas säkert. Oftast är det framgångsrikt att kombinera två olika läkemedel,18 och det är periodernas längd respektive regelbundenhet som avgör vilka man väljer.19 I den förebyggande behandlingen kan följande ingå:20

Kalciumantagonister

Kalciumantagonister i tablettform är förstahandsvalet i den förebyggande behandlingen21 och används ofta i kombination med andra läkemedel. Läkemedlet kan tas upp till tre gånger per dygn under en huvudvärksperiod22 och över 70 % upplever en god förebyggande effekt.23 Kalciumantagonister används vid både episodisk och kronisk Hortons, men behöver tas under längre tid för att kontrollera den kroniska formen.24 Doserna är oftast betydligt högre än de man är van vid från kardiologiska indikationer, varför det är viktigt med EKG-kontroller under upptrappningen.25 Förstoppning, trög mage, illamående, trötthet, svullna anklar och lågt blodtryck är vanliga biverkningar.26

Kortikosteroider

Kortikosteroider är en effektiv korttidsbehandling vid hög attackfrekvens när annan behandling är otillräcklig eller i väntan på att ett annat förebyggande läkemedel ska nå terapeutiska doser. Dessa fall ska alltid remitteras till eller diskuteras med en neurolog.27 De allvarliga biverkningarna, såsom diabetes, högt blodtryck, benskörhet och grå starr, gör dock kortikosteroider olämpliga att ge mer än en gång per år eller under längre tid.28

Ergotamin

Ergotamin i suppositorieform kan ges på kvällen som korttidsprofylax för att förebygga attacker under natten. Användningen av ergotamin har minskat på senare år till förmån för triptaner och läkemedlen ska inte kombineras eftersom de interagerar.29 Risken för allvarliga biverkningar är stor och behandlingen bör inte pågå under mer än några få veckor.30

Litiumsulfat

Litiumsulfat i tablettform är ett alternativ vid svår kronisk Hortons och doseringen är individuell.31 Under behandlingen måste man regelbundet ta blodprov för att kontrollera att inte njurarna eller sköldkörteln påverkas.32 Vanliga biverkningar av litiumsulfat är till exempel tremor.

Melatonin

Melatonin kan hjälpa vissa patienter som förebyggande behandling. Det finns en kontrollerad studie som visar på effekt jämfört med placebo.

Occipitalnervsblockad

Occipitalnervsblockad med metylprednisolon och lidocain kan ges för kortvarig lindring.

Operativa metoder

Operativa metoder i form av elektrostimulering av hypothalamus, DBS (deep brain stimulation), har visat sig effektivt vid mycket svåra fall av Hortons när läkemedel inte hjälper.33 Vid vissa specialistkliniker är resultaten utmärkta och remisser till expertcentrum uppmuntras därför.34 Nya metoder såsom occipitalnervsstimulering och sfenopalatinganglionstimulering kan bli behandlingsalternativ i framtiden.

Referenser till avsnitt om behandling

Visa sidans referenser
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 10 februari 2016, 09:55.
Till toppen av sidan